مستحب نیست ، واجبه

 امروز تو کوچه ها با ماشین دنبال خدا میگشتم .

 پیداش نکردم

 خدایا کار واجب باهات دارم

 واجبه ... عین نماز ... کجایی

 

/ 1 نظر / 49 بازدید
نارگیله

آنگاه که غرور کسی را له می کنی، آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی، آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی، آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ، آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی، آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری ، می خواهم بدانم، دستانت رابسوی کدام آسمان دراز می کنی ؟! تا برای خوشبختی خودت دعا کنی؟ سهراب سپهری