پات رَف رو خط ، سوختی

تمام کائنات رو هم که دور بزنی خدا رو نمیتونی دور بزنی ، دودره بازی در بیاری کله پا میشی ؛ حواست باشه

تیر 94
2 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
6 پست
تیر 93
8 پست
خرداد 93
12 پست
خودم_نوشت
14 پست
از_رو_نوشت
25 پست
حافظا
6 پست